Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do mieszkańców budynków wielorodzinnych w tym również osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, i pozwala otrzymać dofinansowanie na termomodernizację. Dotacja sięgająca niemal 40 tys. zł przysługuje na:

· wymianę indywidualnego źródła ciepła w mieszkaniu (np. pieca kaflowego, kozy) na bardziej ekologiczne ,

· demontaż starego pieca i podłączenie mieszkania do wspólnego źródła ciepła,

· wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

· wykonanie wentylacji mechanicznej,

· wymianę okien i drzwi,

· wykonanie dokumentacji projektowej związanej z powyższymi pracami.

Wysokość dotacji zależy od dochodów beneficjenta. Przewidziano trzy poziomy dofinansowania:

· podstawowy – dofinansowanie do 15 tys. zł (maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowanych),

· podwyższony – dofinansowanie do 25 tys. zł (maksymalnie 60 proc. kosztów),

· najwyższy – dofinansowanie do 37,5 tys. zł (maksymalnie 90 proc. kosztów).

Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł. Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Jeśli uczestnik programu mieszka na terenie gminy, która trafiła na listę gmin z największym problemem smogu, to taka osoba może uzyskać wyższą kwotę dofinansowana. Wówczas w zależności od dochodów kwoty na poszczególnych poziomach dofinansowania wyglądają następująco:

· podstawowy – dofinansowanie do 17,5 tys. zł (maksymalnie 35 proc. kosztów kwalifikowanych),

· podwyższony – dofinansowanie do 26,9 tys. zł (maksymalnie 65 proc. kosztów),

· najwyższy – dofinansowanie do 39,9 tys. zł (maksymalnie 95 proc. kosztów).

W programie nie ma ustalonych konkretnych kwot dotacji na konkretne inwestycje, np. wymianę pieca czy montaż wentylacji. Liczą się jedynie dochody na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenta.

Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznaje NFOŚiGW obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest ona zlokalizowana. To gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych; po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym). Tak wiec o informacje dotyczące wniosków należy pytać w lokalnym urzędzie.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.