Realizacja projektów z funduszy europejskich.

 

PROJEKT: SPEKTRUM 

 

Actum sp. z o.o. korzysta z usług doradczych w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski system Usług Doradczych”. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

w ramach Umowy o powierzenie grantu nr UDG-SPE.04/2023/043, łączna kwota dofinansowania 59.778,00 PLN.

Dodatkowe informacje

 

System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Koncepcję systemu SPEKTRUM przygotowano w oparciu o wieloletnie doświadczenie Agencji Rozwoju Pomorza SA w zakresie wspierania podmiotów gospodarczych z sektora MSP.

System SPEKTRUM ma umożliwić przedsiębiorstwo zakup niezbędnych usług rozwojowych. Granty są przyznawane na pokrycie części kosztów zakupu specjalistycznych usług doradczych.